کارت بازرگانی

کلیه شرکت های تعاونی متقاضی دریافت کارت بازرگانی اتاق تعاون استان و یا تمدید آن بایستی به هنگام مراجعه به اتاق تعاون استان هرمزگان ، نسبت به تکمیل فرمهای بازرگانی (به شکل تایپ شده) ، جهت تشکیل پرونده اقدام فرمایند. کلیه فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت دانلود در زیر موجود می باشد.

مدارک صدور مدارک تمدید